Leesplan maken?

De website leesplan.nl wordt afgebouwd.
Vanaf 1 oktober 2023 is het niet meer mogelijk een online (voor)leesplan te schrijven, je (voor)leesplan in te zien, te bewerken en op te slaan.
Heb je een account op leesplan.nl en een online (voor)leesplan geschreven? Log dan nu in op je account en sla je (voor)leesplan op als Word bestand.

Op deze site kun je een eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen.

Let op: het leesplan wordt niet automatisch opgeslagen. Kies OPSLAAN om het te bewaren.

Voor wie? 

Voor alle scholen voor voortgezet onderwijs die structureel aan leesbevordering willen werken.

Wat is een schoolleesplan? 

Een schoolleesplan, kortweg leesplan, geeft houvast bij de inrichting van leesbevordering binnen de school. In een leesplan legt een school vast wat de stand van zaken is en op welke wijze er in het komend schooljaar aan leesbevordering wordt gewerkt. 

Aansluiten bij bestaande plannen

Een leesplan is een aanvulling op of een onderdeel van het taalbeleidsplan van een school.

Wie stelt het leesplan op? 

De taalcoördinator stelt het leesplan op. Als de school geen taalcoördinator heeft, dan ligt het voor de hand dat de sectie Nederlands deze taak op zich neemt. Overleg met de mediathecaris en/of openbare bibliotheek is daarbij van grote waarde.

Wat vul je in? 

In het leesplan leg je zaken vast als welke lesmethode wordt gebruikt, of de school aan vrij lezen doet, en wat het budget voor leesbevordering is. Je vult in wat van belang is; vragen die niet relevant zijn, kun je overslaan. Het leesplan is niet bedoeld als keurslijf maar als een werkdocument dat ieder jaar bijgesteld wordt. Het leesplan is een hulpmiddel om na te denken over wat je belangrijk vindt voor jouw school. De vraag “wat willen we met ons lees- en literatuuronderwijs  bereiken” moet steeds centraal staan.

Wat doe je met het leesplan? 

Om te achterhalen wat er in de verschillende leerjaren aan leesactiviteiten gebeurt, is afstemming met collega’s nodig. En wanneer de eerste versie klaar is, bespreek je het leesplan met de directie. Het gaat immers ook om inzet van menskracht en geld. Na goedkeuring bespreek je het in de sectie Nederlands en met de coördinator van de mediatheek (indien de school over een mediatheek beschikt). Voor een goed leesplan is consensus, betrokkenheid en enthousiasme nodig van alle collega’s. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de uitvoering.

Hoe werkt deze website (technisch)?

 Je kunt je leesplan opslaan en naar behoefte weer oproepen en wijzigen. Je kunt het plan ook mailen naar collega’s of als PDF of Word-bestand bewaren. Met het oog op de planning is het handig om het jaarplan en de ‘te-doen-lijst’ geregeld te raadplegen . Tip: neem in de ‘te-doen-lijst’ ook evaluatie en aanpassing van het leesplan op aan het einde van het schooljaar, zodat je school voor het nieuwe schooljaar weer een actueel leesplan heeft.

Je  leesplan is alleen in te zien en te wijzigen door degenen die over de inlogcode beschikken.