Voorbeeldleesplan basisschool de Wegwijzer

Te doen

leesplan uitvoeren
lc
hele jaar
bibliotheekpassen nieuwe leerlingen
lc
augustus
voorleeslijst in de klassenmappen
lc
augustus
kinderboekenweekbijeenkomst
lc
september
workshop chambers voorbereiden
lc en bibliotheek
september
draaiboek kinderboekenweek
werkgroep leesplezier
september
nieuwe boeken aanschaffen (collectieprofiel)
werkgroep/ ouders en leerlingen
oktober
monitor afnemen
lkn
november
draaiboek voorleesdagen
werkgroep leesplezier
december
tussentijdse evaluatie leesplan
team
januari
observatie boekgesprekken
lc
januari - februari
leesbevordering in methodes?
werkgroep leesplezier/ taalcoordinator
maart
scholing bovenbouwleerlingen
lc
april
draaiboek kinderjury
werkgroep leesplezier
april
resultaten monitor bespreken
lc en bibliotheek
mei
programma bibliotheek bespreken
lc en bibliotheek
mei
evaluatie leesplan
team
mei/juni
bijstellen leesplan
lc
juni
aanmelden landelijke campagnes
lc
juni
zomerlezen voorbereiden
werkgroep leesplezier
juni

Algemeen

Auteur

Lies Boekman

Meerjarenplan

Visie

Goed leren lezen is belangrijk binnen onze maatschappij. Wanneer je het technisch en begrijpend lezen beheerst kun je meer kennis opdoen, je verder ontwikkelen en je beter redden in de samenleving. Leesplezier is de basis voor het leren lezen. Als kinderen plezier hebben in lezen, lezen ze meer en gaan ze ook weer beter lezen en meer teksten begrijpen lezen van boeken. We willen het leesplezier van kinderen vergroten door het aanbieden van veel verschillende en aantrekkelijke boeken. Leerkrachten gebruiken het rijke leesmateriaal om te differentiëren en zo rekening te houden met de verschillen tussen de kinderen. Kinderen vergaren het gemakkelijkst kennis als ze daar aan toe zijn. Bij de start van het leesonderwijs houden wij met dit uitgangspunt rekening door in de kleutergroep kinderen actief lees- en schrijfactiviteiten samen met boekpromotielessen aan te bieden.

Doel

Wij willen dat alle kinderen met voldoende leesniveau de school verlaten. Door een uitdagende leesomgeving willen we alle kinderen stimuleren om gemotiveerd te lezen. Dagelijks voorlezen en zelf lezen zijn vanzelfsprekend op school en thuis.

Stand van zaken

Taal- en leesmethodes

Welke methodes gebruikt je school voor taal, technisch lezen en begrijpend/studerend lezen?

Groep 1 en 2: Schatkist Groep 3: Veilig leren lezen Groep 4 t/m 8: Estafette Groep 4 t/m 8: Taal actief en Denk! Groep 4 t/m 8: er wordt dagelijks van 8.30 -8.45 gestart met een leesactiviteit. Dat kan zijn tutor lezen, vrij lezen, Ralfi lezen.

Welke aandacht Is er in de verschillende taal- en leesmethodes aandacht voor het stimuleren van belevend lezen en leesplezier?

Nog niet bekend.

Hoe ziet je school de relatie tussen technisch, begrijpend, studerend lezen, woordenschat en leesbeleving?

Onze leerkrachten brengen de leerlingen structureel in aanraking met actuele en gevarieerde kinderboeken, waardoor zij gemotiveerd aan hun taalvaardigheden willen werken en hun kennis te verbeteren. Onze leerkrachten verzorgen vanuit de methode instructielessen technisch en begrijpend lezen die worden gevolgd door geleide oefening via tutor- of duolezen. Verbeteren van de vaardigheden zorgen ervoor dat het lezen van kinderboeken meer betekenis krijgt. Het lezen van kinderboeken tijdens vrijlezen biedt ruimte om verhalen te beleven, te ontdekken en kennis op te doen. Leesplezier en leesinteresse worden gevoed, waardoor de leerlingen meer willen lezen.
Friesland: Hoe zet je school het lezen in ten behoeve van de meertaligheid?
Nog niet ingevuld

Checklist

Leescoördinator aanwezig

Op orde

Geoormerkt budget voor boeken/lezen

Komend schooljaar

Actuele boekencollectie

Werken we aan
Friesland: boekencollectie Nederlands/Fries/Engels
Nog niet ingevuld

Samenwerking bibliotheek

Op orde

Voorlezen en vrij lezen paar maal per week ingeroosterd

Werken we aan

Boekenkring/boekgesprekken

Op orde

Wekelijkse boekintroducties

Op orde

Aanpak sterke en zwakke lezers

Werken we aan
Friesland: stimuleren vrij lezen in alle voertalen
Nog niet ingevuld

Ouders worden gestimuleerd thuis iets met (voor)lezen te doen

Binnen enkele jaren

Leesbevordering bij zaakvakken

Op orde

Het leesbeleid wordt bijgesteld op grond van resultaten op taal- en leestoetsen

Binnen enkele jaren

Leerkrachten zijn enthousiaste leesbevorderaars

Op orde

Jaarplan

Coördinatie leesbevordering

Is er een opgeleide leescoördinator op school?

Ja, er is een leescoördinator

Jaar en eventueel maand

Nog niet ingevuld

Naam

abc

Namen

Nog niet ingevuld

Wat zijn de huidige taken van de leescoördinator(en)?

- coördineren van de schoolbibliotheek - inplannen leesbevorderingswerkvormen - organiseren en evalueren van leesbevorderingsactiviteiten - professionaliseren van het team op het gebied van leesbevordering - deelnemen aan het lokale leesbevorderingsnetwerk

Zijn er het komend jaar wijzigingen in de taken of de uren?

Nee

Wijzigingen

Nog niet ingevuld

Hoe en wanneer worden de taken van de leescoördinator(en) geëvalueerd?

De taken worden voorafgaand aan de vaststelling van het taakbeleid voor het volgend schooljaar geëvalueerd door de leescoördinator en het MT.

Scholing team

Scholing team

Studiebijeenkomsten
Workshops
Vakliteratuur/digitale informatie
Anders

Namelijk

De kinderboekenweekbijeenkomst van de bibliotheek. De bibliotheek verzorgt een workshop Chambers op de studiedag in november. Iedere teamvergadering starten we met promotie van 2 favoriete kinderboeken. De leescoördinator leest de blog http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.nl/ en agendeert onderwerpen die passend zijn voor onze school in een teamvergadering. De leescoördinator leest het tijdschrift Lezen.

Budget

Hoe hoog is het jaarlijkse budget?

Voor de aanschaf van boeken is 400 euro per jaar beschikbaar voor de hele school. Er is een basisbedrag van 100 euro voor het vieren van de kinderboekenweek en de nationale voorleesdagen. Voor de samenwerking met de bibliotheek (groepsbezoeken, collecties en lidmaatschap) is 600 euro beschikbaar. Voor activiteiten kijken we verder wat nodig/ wenselijk is.

Boekencollectie

Heeft je school een schoolbibliotheek?

ja
Friesland: zijn er in de schoolbibliotheek boeken in alle voertalen?
Nog niet ingevuld

Heeft de school boekencollecties op de groepen?

nee

Welke verbeteringen zijn gepland wat betreft de boekencollectie/schoolbibliotheek?

Collectie

We willen de collectie toespitsen op de voorkeur van onze leerlingen (volgens de meting met de Monitor) en de leerlingen betrekken bij de aanschaf. We gaan een collectie boeken lenen bij de bibliotheek om in te zetten bij de zaakvakken.

Beheer en inrichting

We gaan met de bibliotheek leerlingen uit de bovenbouw opleiden tot bibliotheekmedewerker. We willen dat er minstens een uur per dag iemand (ouder/ leerling) in de bibliotheek is om leerlingen te helpen. Tijdens de voorleesdagen openen we een voorleesplek in de bibliotheek.

Samenwerking met de Bibliotheek

Beschrijf hoe er het komend jaar wordt samengewerkt met de bibliotheek

Incidenteel

De bibliotheek zorgt voor aanvulling boeken bij schoolthema's. Wij verzorgen de promotie van gelezen kinderjuryboeken. Deze worden op de website van de school , de bibliotheek en de boekhandel geplaatst.

Structureel

De leescoordinator gaat 2 x per jaar naar het leesbevorderingsnetwerk. Samen met de bibliotheek nemen we de monitor af. We stellen het leesplan op en voeren het jaarplan uit. De leerlingen van groep 1 krijgen een bibliotheekpas. We voeren het programma zomerlezen uit. De bibliotheek verzorgt promo's tijdens een of twee teamvergaderingen. De bibliotheek verzorgt workshop Chambers voor het team.

Structureel lezen

Welke verbeteringen zijn er het komend jaar gepland wat betreft

Voorlezen (alle groepen)

In alle groepsmappen komt voorin een lijst met voorgelezen boeken. De lijst gaat mee met de groep. Alle leerkrachten lezen een kwartier voor, minimaal 3 x in de week, ook in de bovenbouw.
Friesland: voorlezen in alle voertalen
Nog niet ingevuld

Dagelijks stillezen (vrij lezen) in groep 3 t/m 8

De leerkrachten van de groepen 4 - 8 observeren aan de hand van de observatielijst 1 x per week leerlingen (2 -3 ) die opvallen in hun leesgedrag en bespreken met de leerlingen verbeterpunten.

Een boekenkring organiseren

De leescoördinator verzorgt in iedere groep 1 x per jaar een boekenkring en zorgt voor input in de werkwijze.

Gesprekken voeren over de leesbeleving volgens de aanpak van Aidan Chambers (alle groepen)

De bibliotheek verzorgt een workshop Chambers tijdens studiedag in november. We starten met boekgesprekken a la Chambers in de middenbouwgroepen voor een periode van 8 weken (jan - mrt).

Introductie van nieuwe boeken (alle groepen)

Tijdens de boekenkring worden 4 x per jaar nieuwe boeken geïntroduceerd door leerlingen, de leerkracht en de leescoordinator.

Inzetten van boeken bij de zaakvakken (groep 4 t/m 8)

Door themacollecties te huren bij de bibliotheek, zorgen we voor nieuwe input.

Differentiatie: omgaan met verschillen

Op welke manier wordt rekening gehouden met verschillen in leesniveau en in leesvoorkeuren van leerlingen?

Wij vinden het belangrijk dat wij kinderen helpen met het kiezen van boeken. Voorwaarde is dat onze leerkrachten goed op de hoogte zijn van het aanbod van kinderboeken. De monitor vertelt ons wat de leesvoorkeuren van onze kinderen zijn, dit is een hulp bij het adviseren. We geven extra aandacht aan onze sterke lezers.

Ouderbetrokkenheid

Hoe wil de school het komend jaar ouders betrekken bij leesbevordering?

Informeren:

In de nieuwsbrief nemen we de rubriek Aanbevolen op. (Mailing van de bibliotheek)

Activeren, actieve rol bij (voor)lezen thuis:

De campagne Vaders Voor Lezen willen we in onze school navolgen en we organiseren een voorleesestafette door vaders tijdens de voorleesdagen. We gaan Zomerlezen uitvoeren, waarbij de ouders samen met hun kind gericht lezen tijdens de zomervakantie.

Stimuleren van het boekbezit thuis, geleend bij de (school)bibliotheek of gekocht:

De leerlingen van de groepen 1 krijgen een bibliotheekpas. De boekhandel promoot via de school kinderboeken tijdens de looptijd van de kinderjury.

Evaluatie

Hoe wordt het komend jaar de opbrengst van leesbevordering geëvalueerd?

Via de monitor ‘de Bibliotheek op school

Toelichting

Nog niet ingevuld

Worden de resultaten van toetsen/monitor ook ingezet voor de bijstelling van leesbevorderingsbeleid/opzet van een nieuw leesplan

Ja

Toelichting

De monitor geeft inzicht in het leesgedrag en het leesplezier van onze leerlingen, met de bibliotheek bespreken we opvallende resultaten en benoemen we acties. Deze komen terug in het jaarplan. Bij de resultaten op de toetsen kijken we hoe we de leesmotivatie van sterke lezers op peil kunnen houden. Ook deze acties komen terug in het jaarplan.

Activiteitenplan

Landelijke projecten

Aan welke van de landelijke leesbevorderingsprojecten neemt je school in het komend schooljaar deel?

De Kinderboekenweek

Namelijk

Nog niet ingevuld

Toelichting per project

Kinderboekenweek. De werkgroep leesplezier maakt een draaiboek, accent voor deze kinderboekenweek ligt op boekintroducties en voorlezen. We promoten de activiteiten van de bibliotheek. Nationale Voorleesdagen. De werkgroep leesplezier stelt draaiboek op. Het accent ligt op voorlezen door vaders. Tijdens de looptijd van de Kinderjury werken we samen met de boekhandel, zij maken reclame voor kinderjuyboeken met posters en lijstjes met favorieten.

Eigen projecten

Aan welke eigen/lokale leesbevorderingsprojecten of -activiteiten neemt je school in het komend schooljaar deel?

Nog niet ingevuld

Begroting

Schooljaar

2014- 2015

Begroting

Kosten per groep/leerlingTotaal
Scholing/deskundigheidsbevordering600,00
Boekencollectie3,00 per ll600,00
Inrichting schoolbibliotheek/mediatheek350,00
Samenwerking Bibliotheek35,00 per groep 325,00
Landelijke projecten/campagnes20,00 per groep 160,00
Lokale projecten/activiteiten100,00
Overig, namelijk:
60 taakuren p.m.
Totaal2135,00